Site Overlay

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest związek pracodawców Kongres Polskiego Biznesu (zwane dalej Związkiem), z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/301, kontakt w sprawie danych osobowych:
  [email protected]
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Związek w celu realizacji zadań statutowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a. uzasadniony interes Związku polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f
  RODO,
  b. obowiązek prawny ciążący na Związku w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów
  podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
  c. wyrażenie zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1lit a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmioty świadczące usługi na rzecz Związku, tj. obsługa informatyczna, księgowa, prawna wyłącznie w zakresie koniecznym do wykonywania tych usług oraz podmioty stale współpracujące ze Związkiem wyłącznie w zakresie określonym w umowie współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Związek tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Związku do posiadania dokumentu tych zdarzeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Związku lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Związek, jak również brakiem możliwości otrzymywania informacji o innych działaniach Związku.